Uncategorized

பாரதியார் பாடல்கள் (PDF)

பாரதியார் பாடல்கள் PDF | View | Download

சுப்ரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய பாடல்களின் தொகுப்பே “பாரதியார் பாடல்கள்” எனும் இந்த புத்தகமாகும்.
இந்த புத்தகமானது தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இண்டு மொழிகளிலும் உள்ளது. ஆகவே இந்த புத்தகத்தை தமிழ் தெரிந்தவர்களும் ஆங்கில மொழி தெரிந்தவகர்களும் கற்கமுடியும்.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button