Srilanka

முக்கிய ஊட்டச்சத்துத் தலையிடுகள்!

1942
 • அரிசி பங்கீட்டுத் திட்டம் தொங்கப்பட்டது.
1945
 • பள்ளிக்கூடச் சிறார்களுக்கான நண்பகல் உணவு தொடங்கப்பட்டது.
1965
 • பங்கீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் இலவச அரிசி வழங்கல் ஏற்பாடு.
1968
 • பள்ளிக்கூட விசுக்கோத்து நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
1973
 • திரிபோசா நிகழ்ச்சித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
1978
 • உணவு முத்திரைத் திட்டம் தொடக்கப்பட்டது.
 • ஐக்கிய நாடுகள் சிறார் அவசரகால நிதியத்துடனான வளர்ச்சிப்பேணல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்
1980
 • இலவசக் கஞ்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் தொடங்கப்பட்டது
 • சோயா மற்றும் சோயா உற்பத்திப் பொருட்களையும் சிறகு அவரையையும் பிரபல்யப்படுத்தல்
1989
 • பள்ளிக்கூட நண்பகல் உணவு நிகழ்ச்சித்திட்டம் மீளத் தொடங்கல்
1990
 • சனசக்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
 • நண்பகல் உணவுக்குப் பதிலாக பள்ளிக்கூடச் சிறார்களுக்கு காசு மாற்றல்கள் அறிமுகம்செய்யப்பட்டன.
1992
 • சிறார்களின் உரிமைகள் பற்றிய உடன்படிக்கை உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
1993
 • நண்பகல் உணவு காசு மாற்றல் உணவு முத்திரையில் உள்ளடக்கப்பட்டது.
  ஊட்டச்சத்து மீதான தேசிய தொழில் நுட்பக் குழு நிறுவப்பட்டது.
1995
 • சமுர்த்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.

/* இலங்கை அரசினால் நடாத்தப்படும் அனைத்து போட்டி பரீட்சைகளுக்குமான பொது அறிவு தொகுப்பு! */

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button