பாரதியார் பாடல்கள் (PDF)

பாரதியார் பாடல்கள் PDF | View | Download

சுப்ரமணிய பாரதியார் அவர்கள் எழுதிய பாடல்களின் தொகுப்பே “பாரதியார் பாடல்கள்” எனும் இந்த புத்தகமாகும்.
இந்த புத்தகமானது தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இண்டு மொழிகளிலும் உள்ளது. ஆகவே இந்த புத்தகத்தை தமிழ் தெரிந்தவர்களும் ஆங்கில மொழி தெரிந்தவகர்களும் கற்கமுடியும்.