ஆங்கிலத்தில் அதிகம் பயன்படும் 1000 சொற்கள்!

ஆங்கிலத்தில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் 1000 சொற்கள் (PDF)

அதிக அளவில் ஆங்கிலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 1000ஆங்கில சொற்களும் அவற்றின் தமிழ் சொற்களும்.