பொது அறிவு

வேதியியல் சார்ந்த பொது அறிவு வினா விடைகள்

 • காந்தத் தன்மையற்ற பொருள் – கண்ணாடி
 • இரும்பின் தாது – மாக்னடைட்
 • பதங்கமாகும் பொருள் – கற்பூரம்
 • அணா கடிகாரத்தில் பயன்படும் உலோகம் – சீசியம்
 • அறைவெப்ப நிலையில் தன் வடிவத்தை மாற்றிக் கொள்ளாதது –  கிரிக்கெட் மட்டை
 • நீரில் கரையாத பொருள் – கந்தகம்
 • நாம் பருகும் சோடா நீரில் உள்ள வாயு – கார்பன் -டை -ஆக்சைடு
 • நீரில் கரையாத வாயு எது – நைட்ரஜன்
 • பனிக்கட்டி நீராக மாறும் நிகழ்ச்சி – உருகுதல்
 • நீரில் சிறிதளவே கரையும் பொருள் – ஸ்டார்ச் மாவு
 • மின்காந்தம் பயன்படும் கருவி – அழைப்பு மணி
 • வெப்ப கடத்தாப் பொருள் – மரம்
 • திரவ நிலையிலுள்ள உலோகம் – பாதரசம்
 • ஒளியைத் தடை செய்யும் பொருள் – உலோகத்துண்டு
 • இலோசான பொருட்களை கனமான பொருட்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப் பயன்படும் முறை – புடைத்தல்
 • ஒரு படித்தான தன்மை கொண்டது – தூய பொருட்கள்
 • கலவைப் பொருள் என்பது – பால்
 • கலவையில் கலந்துள்ள பகுதிப் பொருட்களின் நிறம், அளவு, வடிவம் ஆகியவை வேறுபட்டால் அவற்றைப் பிரிக்கக் கையாளும் முறை – கையால் தெரிந்து எடுத்தல்
 • கடல்வாழ் செடிகளின் சாம்பலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் சேர்மம் –  சோடியம் கார்பனேட்
 • தீயின் எதிரி என அழைக்கப்படுவது – கார்பன் டை ஆக்சைடு
 • போலிக் கூரைகள் தயாரிக்கப் பயன்படும் வேதிச் சேர்மம் – பாரிஸ் சாந்து
 • அசிட்டிக் அமிலத்தின் நீர்க்கரைசல் – வினிகர்
 • கீட்டோன் வரிசையின் முதல் சேர்மம் – அசிட்டோன்
 • 40 சதவீத பார்மால்டிஹைடின் நீர்க்கரைசலின் பெயர் – பார்மலின்
 • 100 சதவீத மறுசுழற்ச்சி செய்யப்படும் பொருள் – கண்ணாடி
 • 100 சதவீத தூய எத்தில் ஆல்கஹால் – தனி ஆல்கஹால் என அழைக்கப்படுகிறது.
 • பளபளப்புக்கொண்ட அலோகம் – அயோடின்
 • மின்சாரத்தைக் கடத்தும் அலோகம் – கிராபைட்
 • எப்சம் உப்பின் வேதிப்பெயர் – மெக்னீசியம் சல்பேட்
 • செயற்கை இழைகளுக்கு உதாரணம் – பாலியெஸ்டர், நைலான், ரேயான்
 • கேண்டி திரவம் என்பது –  பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்
 • மோர்ஸ் உப்பின் வேதிப்பெயர் – சோடியம் சல்பேட்
 • அதிக அளவு பொட்டாசி யம் அயோடைடில் கரைக்கப்பட்ட மெர்க்குரிக் அயோடைடு கரைசல் – நெஸ்லர் கரணிஎனப்படும்
 • பார்மால்டிஹைடுடன் அம்மோனியா வினைபுரிந்து கிடைக்கும் கரிமச் சேர்மத்தின் பெயர் – யூரோட்ரோபின்.
 • சலவைப் பொருட்களின் அயனிப்பகுதி  –   -SO3- Na+
 • சலவை சோடா தயாரிக்கப் பயன்படுவது – சோடியம் கார்பனேட்
 • ஒரு எரிபொருள் எரிய தேவைப்படும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலையே – எரிவெப்பநிலை
 • எரிசோடா எனப்படுவது – சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 • எரி பொட்டாஷ் எனப்படுவது – பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 • நீரில் கரையும் காரங்கள் –  அல்கலிகள்
 • பருப்பொருள்களின் நான்காவது நிலை – பிளாஸ்மா
 • இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 • தூய்மையான நீரின் PH மதிப்பு –  7
 • அதிக ஆற்றல் மூலம் கொண்டது – லிப்பிடு
 • இயற்கையில் கிடைக்கும் தூய்மையான கார்பன் – வைரம்
 • எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் – நுரைப்பான் (ஃபோம்மைட்)
 • ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 • வெள்ளை துத்தம் எனப்படுவது – ஜிங்க் சல்பேட் ZnSO4
 • உலகில் அதிக வலிமை மிக்க அமிலம் – ஃபுளுரோ சல்பியூரிக் அமிலம் HFSO3
 • ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரம் அந்த நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் கந்த அமிலத்தைப் பொருத்ததாகும்.*சோடியத்தின் அணு எண் மற்றும் அணு நிறை முறையே 11 மற்றும் 23 ஆகும். அதிலுள்ள நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை – 12
 • காஸ்டிக் சோடா எனப்படுவது – சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 • அமில நீக்கி என்ப்படுவது – மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 • காஸ்டிக் பொட்டாஷ் எனப்படுவது – பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு.
 • குளிர் பானங்களின் PH மதிப்பு 3.0
 • சிமெண்ட் கெட்டிப்படுவதைத் தாமதப்படுத்த அதனுடன் சேர்க்கப்படுவது – ஜிப்சம்
 • குளியல் சோப்பில் கலந்துள்ள காரம் – பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
 • சலவைத்தூள் தயாரிக்க பயன்படும் சாதனம் – பெக்மென் சாதனம்
 • கற்பூரம் எரியும் போது உருவாகும் வாயு – கார்பன் டை ஆக்சைடு
 • பனிக்கட்டி போன்ற அசிட்டிக் அமிலம் என்பது – 100 சதவீத அசிட்டிக் அமிலம்
 • நங்கூரம் மற்றும் குதிரை லாடம் தயாரிக்கப் பயன்படும் இரும்பின் வகை – தேனிரும்பு
 • நீர்ம அம்மோனியாவின் பயன் – குளிர்விப்பான்
 • பென்சீன் ஆய்வுக்கூடங்களில் கரைப்பானாகப் பயன்படுவது – நைட்ரஜன்
 • சோப்புகளில் உப்பாக உள்ள அமிலம் – கொழுப்பு அமிலம்
 • இயற்கையில் தனித்துக் கிடைக்கும் தனிமங்களில் மென்மையானது – கிராபைட்
 • வெண்ணெயில் காணப்படும் அமிலம் – பியூட்டிரிக் அமிலம்
 • ஆற்றல் மிகு ஆல்கஹால் என்பது – தனி ஆல்கஹால் + பெட்ரோல்
 • அறை வெப்ப நிலையில் நீர்மமாக உள்ள உலோகம் ஒன்றின் பெயர் – புரோமின்
 • இராக்கெட் எரிபொருளாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 • எண்ணெயினால் பற்றி எரியக்கூடிய தீயை எதைக் கொண்டு அணைக்க வேண்டும் – நுரைப்பான் (ஃபோம்மைட்)
 • ஐஸ் தயாரிக்கும் கலத்தில் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுவது – நீர்ம ஹைட்ரஜன்
 • ஒளிச் சேர்க்கை என்பது – வேதியல் மாற்றம்
 • இயற்பியல் மாற்றம் – பதங்கமாதல்
 • வேதியியல் மாற்றம் – இரும்பு துருப்பிடித்தல்
 • பொதுவாக மாசு கலந்த சேர்மத்தின் கொதிநிலை – தூய சேர்மத்தின் கொதிநிலையை விட அதிகம்
 • யூரியாவின் உருகு நிலை – 135o C
 • இரும்பு துருபிடித்தல் என்பது – ஆக்சிஜனேற்றம்
 • இரப்பையில் ஏற்படும் அதிகப்படியான அமிலத் தன்மையைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் வேதிவினை –  நடுநிலையாக்கல்
 • இரத்தத்திலுள்ள ஹீமோகுளோபினைப் பாதிக்கக்கூடிய வாயு – கார்பன் மோனாக்சைடு
 • புரதச் சேர்க்கையில் பயன்படுவது – நைட்ரஜன்
 • நீரேறிய காப்பர் சல்பேட்டின் நிறம் – நீலம்
 • எத்தில் ஆல்கஹாலின் கொதிநிலை – 78o C
 • கோதுமையிலிருந்து உமியை நீக்கும் முறை – தூற்றுதல்
 • நீரும் மணலும் கலந்த கலவையைப் பிரிக்கும் முறை – தெளியவைத்து இறுத்தல்
 • ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் எக்காரத்துடன் வினைபுரிந்து சோடியம் குளோரைடை உருவாக்குகிறது – சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு
 • நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் இணைந்து அம்மோனியா உருவாதல் வினையின் பயன்படும் நியதி – உயர் வெப்பநிலை
 • கடல் நீரைக் குடி நீராக மாற்ற மேற்கொள்ளப்படும் செயல்முறை – காய்ச்சிவடித்தல்
 • மயில் துத்தம் என்பதன் வேதிப்பெயர் – காப்பர் சல்பேட்
 • ரவையில் கலந்துள்ள இரும்புத்தூளைப் பிரித்தெடுக்கும் முறை – காந்தப்பிரிப்பு முறை
 • துரு என்பதன் வேதிப் பெயர் – இரும்பு ஆக்ஸைடு

ஆதாரம் : தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி மையம்

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button